آخرین طرح ها و پروژه های پروژه
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های پروژه
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰۷:۵۷ ۲۰۸
طبقه بندی: پروژه
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDYotiy2YXYp9mK2LTZiiDYr9mI2YU=

پروژه آزمایشی دوم

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
No Cache
Gt: 2.031814734141
Qt: 2.1426296234131