آخرین طرح ها و پروژه های پروژه
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های پروژه
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰۷:۵۳ ۲۰۰
طبقه بندی: پروژه
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDYotiy2YXYp9mK2LTZiiDYr9mI2YU=

پروژه آزمایشی دوم

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

شناسایی اراضی بزرگ مقیاس شهری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
No Cache
Gt: 1.8333899180094
Qt: 1.7371034622192