فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۳۵ ۹۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KrYp9mF2YrZhiDYs9mH2YUg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2K3Yp9i12YQg2KfYsiDYqtmB2YPZitmDINmIINiq2LrZitmK2LEg2YPYp9ix2KjYsdmK

تامین سهم شهرداری حاصل از تفکیک و تغییر کاربری

تامین سهم شهرداری حاصل از تفکیک و تغییر کاربری

با پیگیری های به عمل آمده توسط منطقه 12 در خصوص تعیین سهم شهرداری حاصل از تفکیک و تغییر کاربری ، بیش از 50هکتار زمین واگذاری دولت به نیروی انتظامی به ماحت 69633 مترمربه کاربری های خدماتی شامل فضای سبز ، آموزشی ، تاسیسات شهری ؛فرهنگی و مذهبی و .... تحویل شهرداری گردید .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.287806669871
Qt: 1.1352882385254