معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

اخبار

مناقصه مزایده

سازمان زمین و مسکن مناقصه عمومی

موضوع : انجام خدمات تامین وسایل نقلیه با راننده سازمان زمین و مسکن شهرداری به صورت کار حجمی

شماره: 140000800

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2000094951000002 موضوع : انجام خدمات تامین وسایل نقلیه با راننده سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به صورت کار حجمی مبلغ برآورد : 7.963.934.056ریال (هفت میلیارد و نهصد و شصت و سه میلیون و نهصد و سی و چهار هزار و پنجاه و شش ریال) جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی د...

زمان شروع: 1400/10/08

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/10/15 14:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/10/25 14:30:00

زمان بازگشایی پاکات: 1400/10/28 09:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد

شماره: 3

مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد مقدس سازمان زمین و مسکن شهرداری( به عاملیت از شهرداری مشهد مقدس) با توجه به مصوبه مورخ 1400/08/10 هیات مدیره در نظردارد طبق شرایط ومشخصات مندرج در اسناد، مزایده  برگزارنماید.جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مزایده های شهرداری مشهد مقدس به آدرس: http://Ets.mashhad.ir و سایت تالار مبادلات املاک ...

زمان شروع: 1400/09/20

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/09/30 12:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/09/30 14:00:00

زمان بازگشایی پاکات: 1400/10/04 10:00:00

اطلاعات بیشتر

گالری تصاویر

پروژه ها

No Cache
Gt: 17.021978696187
Qt: 2.1114408969879