معاونت ها

  • معاونت فرآوری زمین

    معاونت فرآوری زمین

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

  • معاونت املاک

    معاونت املاک

    توجه مالکین اراضی حسن آباد، چاهش، ملکان و شهروندان گرامی از آنجا که نقشه تفکیکی مورد توافق در پایان سال 98 به تائید شهرداری و مرحوم حاج محسن شالچی طوسی رسیده است و از طرفی با توجه

اخبار

مناقصه مزایده

سازمان زمین و مسکن استعلام

موضوع : خرید تجهیزات کامپیوتری

شماره: 248317

سازمان زمین و مسکن به استناد درخواست شماره 248317 واحد گروه برنامه ریزی و توسعه در نظر دارد، نسبت به اخذ استعلام بهاء با مشخصات  پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمند است، نازلترین بهاء پیشنهادی خود در کیفیت بهینه  اعلام فرمایید....

زمان شروع: 1400/06/22

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/29 13:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/29 13:30:00

زمان بازگشایی پاکات: 1400/07/01 10:00:00

اطلاعات بیشتر

سازمان زمین و مسکن مزایده

موضوع : مزایده املاک و مستغلات شهرداری مشهد

شماره: 3

سازمان زمین و مسکن شهرداری به عاملیت از شهرداری مشهد مقدس با توجه به مجوز هشتمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/05/03در نظردارد طبق شرایط ومشخصات مندرج در اسناد پیوست، مزایده  برگزارنماید...

زمان شروع: 1400/05/18

تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/03 12:00:00

مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/03 12:30:00

زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/06 10:00:00

اطلاعات بیشتر

گالری تصاویر

پروژه ها